ESCOLA KBMÚSICS

1/3
"La música és el veritable llenguatge universal"

Carl Von Weber. Compositor

A l’escola KBMúsics tenim un objectiu clar, i és fer dels ensenyaments musicals una eina que ajudi al desenvolupament de la sensibilitat i creativitat artística dels nostres alumnes, així com col·laborar al desenvolupament de les seves habilitats socials.

Per assolir aquest objectiu, estructurem la docència a partir de la personalització, ja que som conscients de la importància d’un acurat i progressiu ensenyament, tant per infants com per adults, i de les diferents formes i maneres d’enfocar els programes segons l’edat i formació de l’alumnat.

Aquesta personalització ens permet oferir classes d’instrument tant a nivell particular (professor i alumne), com classes col·lectives (en petit grup), complementades amb conjunts instrumentals, i classes d’educació musical i harmonia.

EDUCACIÓ MUSICAL

1/3
"Els patrons de la música i de totes les arts són la clau de l'aprenentatge"

Plató. Filòsof

Iniciació

Per a nens i nenes de menys de 5 anys

És el primer contacte dels més petits amb el fet musical. La música es treballa d’una manera sensorial i vivencial, sota la forma de joc, amb cançons, danses, audicions..., que permeten la pràctica i el desenvolupament de les facultats musicals i motrius de l’infant, tot treballant l’oïda i el sentit rítmic.

 

Aquest treball es basa en l’experimentació sonora i musical, introduint els diferents conceptes de manera progressiva. En l’últim any incorporem la presentació d’instruments, de manera que els alumnes veuen, manipulen i aprenen les nocions bàsiques de diferents instruments amb l’objectiu de poder decidir quin serà l’instrument que aprendran a tocar.

Preliminar 1 i 2

Per a nens i nenes de 6 a 7 anys. 1r de primària

Té com a objectiu bàsic assolir les bases del llenguatge musical per tal d’accedir al nivell elemental, tot introduint la grafia musical bàsica, i continuant amb el treball de la veu i l’entonació i el treball de rítmica. Els petits músics es poden iniciar en el món de la pràctica instrumental treballant amb l’instrument escollit, combinades amb les sessions de conjunt instrumental.

Nivell elemental

A partir de 8 anys. 3r de primària

Durant aquesta etapa els alumnes segueixen un programa complet, en el qual es treballa el llenguatge musical, i la pràctica instrumental (tan individual com col•lectiva). Al final del cicle, l’alumne haurà assolit el nivell necessari per superar, si així ho desitja, la prova d’accés al Nivell Mitjà de la Generalitat de Catalunya.

El nostre objectiu, però, va més enllà de la superació d’un examen, ja que pretenem oferir una formació musical orientada al desenvolupament de les capacitats de l’alumne, que li permetin una àmplia autonomia musical.

Nivell mitjà

A partir de 12 anys i al superar el nivell elemental

Són els estudis que segueixen els objectius del Grau Mitjà reglat. Es poden cursar a qualsevol dels Conservatoris de Catalunya (prèvia superació de la prova d’accés) o bé a la nostra escola, de forma lliure. En qualsevol cas, us oferim el seguiment d’un aprenentatge progressiu i personalitzat a les vostres necessitats.